Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

Medlemmer oppfordres til å sende inn sin mailadresse til
velhuset@hoybratenvelforening.no for enklere kommunikasjon.


"Lenge det gikk før Høybråten fikk . . ." er tilbake

«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen ved
Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32 eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2015 / 2016

Styremøter: 25.5 - 25.8 – 28.9 – 26.10 – 23.11
18.1 – 15.2 - 2016

Rusken:
Mandag 2. mai kl. 18.00. Fremmøte på Velhuset.
Minirusken i parken 6. mai kl. 18.00.

Park-kveld:
Tirsdag 13. juni 2017 kl. 17. Blant mange andre kommer Benedicte Adrian med Band!

Superrusken:
Onsdag 25. september kl. 17.30 på Velhuset.

Julegrantenning:
Søndag 27.11 kl. 17.00 i parken.

Juletrefest:
Søndag 8. januar kl. 15.00 på Vardeheim. Siste frist for påmelding: 4. januar.

Årsmøte:
Onsdag 29. mars 2017 kl. 19.00 på Velhuset.


VARSEL OM DETALJREGULERING AV KARIHAUGVEIEN 22

Utvikling av Karihaugveien 22 må ses i sammenheng med alle øvrige planer og nasjonale strategier som eksisterer for området, slik at både Furuset, Høybråten og hele denne delen av Groruddalen kan få en god utvikling som ivaretar både bomiljø og næringsliv. Samarbeidet om arealutviklingen langs kommunegrensene må bli vesentlig bedre enn det som har vært praktisert i de senere årene.
Høybråten velforening engasjerer seg i mange reguleringsplaner eller andre viktige byggesaker som har betydning for boforhold, trafikk og andre forhold som er viktige for nærmiljøet til Høybråten. Siden Høybråten ligger på grensen mellom Oslo og Lørenskog har det medført at vi må forholde oss til to kommunale planmyndigheter, samt statlige og fylkeskommunale myndigheter. Gjentatte ganger har vi påpekt at det må være en vesentlig bedre helhetlig planlegging i grenseområdet mellom Oslo og Lørenskog. Dette er særlig viktig siden det i begge kommuner foreligger private reguleringsforslag med betydelig lokal samfunnsmessig påvirkning. Da er det verken faglig eller forvaltningsmessig korrekt bare å se på disse sakene som isolerte saker.
Plan og bygningsetaten må ta hensyn til større utbygginger i nabokommunen når de vurderer planer i denne delen av Oslo.

Forslagsstiller må gjennom sine forslag forholde seg til regelverket, vedtatte områdeplaner og nasjonale målsettinger.

Strøktilpasset bebyggelse
Utbyggingsområdet ligger i overgangen mellom blokk bebyggelsen på Furuset og enebolig bebyggelsen på Høybråten. Velforeningen mener at dette stiller andre krav til utforming av ny bebyggelse langs Granstangen enn det som fremkommer av planforslaget. Det bør ikke tillates blokkbebyggelse med flere enn 8 etasjer. Blokker på høydedraget (nærmest Karihaugveien) bør ikke være høyere enn 4 etasjer. Boliger her er imidlertid utsatt for støy over grenseverdiene. Skjerming mot trafikkstøy bør gjennomføres på annen måte enn å tillate næringsbygg i boligområder.
For øvrig bør det være en mer sammensatt type bebyggelse, f.eks. at rekkehuspregede lavblokker på 2-3 etasjer inngår.
Velforeningen mener at andelen utleie leiligheter må være mindre enn 15%. Det bør imidlertid ikke være noe restriksjoner på fremleie.

Bokvalitet
Boligene bør i hovedsak være på ett plan. Unntaket kan f.eks. være i mindre rekkehuspregede bygninger. Alle leilighetene må ha tilgang til minst 4 soltimer pr dag om sommeren.

Overvann
Det må legges til rette for lokal overvannsdisponering og etablering av flomveier.

Adkomst
Dette er en betydelig utbygging som vil generere økt persontransport. Det må derfor legges til rette for å håndtere det. Gang- og sykkelveier må etableres slik at det blir lett å komme til buss, tog eller T-bane. Andelen biler, scooter eller motorsykler på Karihaugveien til/fra dette boområdet vil øke. Karihaugveien har fått og vil gjennom andre prosjekter i området, få betydelig trafikkbelastning. Rundkjøringen ved Jerikoveien og videre inn mot sentrum er tidvis en flaskehals. Det bør derfor legges til rette for å kjøre gjennom Gransdalen slik at man kommer til Grorud stasjon og Østre Aker vei.

Vennlig hilsen Høybråten Velforening Miljøkomiteen
Villy Kolstad - Morten Nicholls

Les mer...

Velhuset

Dåp - Konfirmasjon - Bryllup - en vanlig fest eller et møte. Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møter.

Det er plass til max 40 personer.

Kontakt Gunn Østli
Tlf: 900 61 060
velhuset@hoybratenvelforening.no

Les mer...