Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

ÅRSBERETNING 2009 FOR MILJØKOMITEEN

Miljøkomiteens oppgaver er å ta opp og følge med i saker som gjelder det fysiske miljøet på Høybråten og i Høybråtens nærområder.  Komiteen har eksistert siden våren 1997.  Komiteen er oppnevnt av styret. I 2009 har komiteen bestått av Ragnar Torgersen (leder), Morten Nicholls, Arne Jorde, Signy Svendsen og Hege Thorvaldsen (ny), Det har vært avholdt 5 møter. Kontakten mellom medlemmene i komiteen har i økende grad skjedd via e-post. Mye tid går med til å følge med i statlige og kommunale planer og vedtak.

Trafikksaker
Miljøkomiteen fikk i 2006 gjennomført en faglig utredning av trafikksituasjonen i Bergtunveien ved skolen. Samferdselsetaten uttrykte en positiv holdning til å finansiere et fortau innenfor rammen av Aksjon skolevei. Forslaget nådde ikke opp i etatens budsjett for 2008. Fortauet ble imidlertid realisert i år med 2,8 mill i Groruddalsmidler. Miljøkomiteen har vært aktive i hele prosessen. Lokale politikere bidro til at fortauet ble prioritert i budsjettet. Vi engasjerte oss for å få parkering-forbudt-skilt. Vi lyktes ikke med å få Hafslund til samtidig å legge ledningsnettet i bakken.   Linjebakken ned til Høybråten stasjon er regulert som gangvei, men brukes som kjørevei. Den er ikke trygg for fotgjengere. Etter innspill fra miljøkomiteen har bydelsutvalget i år satt fortau i Linjebakken på listen over prioriterte tiltak i Groruddalssatsingen. Det ble for 2010 avsatt forprosjektmidler for dette og for bedre tilgjengelighet. 

Komiteen for miljølokk over E6 har ikke fungert i år. Muligheten for lokk er tilnærmet null. Beregninger av støy fra E6 ved Starveien borettslag viser at innendørs støy ligger under grenseverdien på 42desibel. Statens Vegvesen vil derfor ikke gjennomføre tiltak. 

Vi deltok i 2008 på åpent møte om reguleringsplan for sykkelvei fra Grorud til Lørenskog stasjon. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2009.

Tungtransportplan for Groruddalen er under utarbeidelse. Vi kom med innspill spesielt om situasjonen i Karihaugveien. Vi  har videre uttalt oss om problemer med parkering av tunge kjøretøyer på Høybråten.

Regulerings- og utbyggingssaker på Høybråten

Miljøkomiteen har over mange år uttalt seg i utbyggingssaker på Høybråten. Sakene er omtalt i tidligere årsberetninger.  I 2009 har vi arbeidet med følgende saker: 

Den kommunale tomta i Bjørnheimveien nærmest Karihaugveien ble solgt for flere år siden. Denne ble senere delt i Bjørnheimveien nr. 14 og nr. 16.  Vi gikk imot forslag om reguleringsendring til lager for nr. 16. Miljøkomiteen har uttalt seg om forslag til utbygging av 12 boliger i nr. 14. Denne saken er nå vedtatt, men boligene i nr. 14 kan ikke bygges ut før det kommer skjerming for støyen fra E6/Karihaugveien. Vi har foreslått at det dominerende næringsbygget i nr. 16 droppes, og at man i stedet setter opp en støyskjerm. Det er usikkert om dette lar seg realisere.

Vi har uttalt oss om planer for Fredheimveien 21. Utbyggingsforslaget ble trukket tilbake på grunn av for høy utnyttelsesgrad. Vi klaget på dispensasjon for støttemur i Linjeveien ved stasjonen. Vi har også vurdert flere andre utbyggingsplaner uten å sende inn høringsuttalelse. Vi følger med på Karihaugveien 89 og på Starveien 35 (riggtomta). Det er nå blitt en eier for hele tomta i Starveien 35; en entreprenør fra Lørenskog. Han vil søke om omregulering til forretninger. Vi har uttalt oss overfor Plan- og bygningsetaten om et planinitiativ for denne tomta.  

Grøntplan for Oslo

Plan- og bygningsetaten har i år sendt ut ”Forslag til grøntplan for Oslo – kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone.” Planen viser at det er få offentlige grøntområder på Høybråten. Miljøkomiteen var spesielt opptatt av å sikre at nabotomta til Høybråten skole blir regulert til grønt formål/friareal. Selv om Undervisningsbygg har kjøpt tomta og leier ut til skolen for 25 år, er den fortsatt regulert til bolig.

Utbyggingssaker i grenseområdet/i Høybråtens nærområde

Mye av arbeidet har bestått i å følge med på planer som Lørenskog kommune fremmer, samt å ha kontakt med bydel Stovner om disse planene.

Postens utbygging på Robsrudjordet; Østlandsterminalen, ble åpnet i januar 2010. Miljøkomiteen har blitt varslet fra beboer i Nuggerudveien om store støyproblemer underveis i byggeprosessen.  Naboene i Nuggerudveien/Ellingsrudveien har klaget på lysforurensning fra Postens Østlandsterminal. Miljøkomiteen har engasjert seg her. Utkast til kommunedelplanen for Skårerødegården i Lørenskog ble lagt fram i 2008. Lite har skjedd siden. Planen er ikke fremmet for kommunestyret i Lørenskog. Hovedårsaken er trolig mulige rekkefølgebestemmelser om å bidra til finansiering av jernbaneundergangen og av 4-felts vei til Østre Aker vei. I tillegg har finanskrisen foreløpig dempet interessen for å satse i området. Miljøkomiteen følger med.  Reguleringsplan for Karihaugveien 100 på Oslo-siden (NorCargo holder til her) ble i mars vedtatt av bystyret. Det kommer kontor og butikker for plasskrevende varer i fem etasjer og et hotell på åtte etasjer. Utbygger fikk reguleringsplanen gjennom slik han ønsket. Miljøkomiteen har over flere år engasjert seg i denne saken. Vi fryktet økt trafikk og mente at det måtte tas en ”time-out”, inntil man så konsekvensene av alle utbyggingene som var i gang. Vi hadde deputasjon til byutviklingskomiteen i bystyret i mars. Vi stilte også på befaringen som samme komite hadde. Lørenskog kommune trakk i høst tilbake sin innsigelse mot utbyggingen i Karihaugveien 100. Tidspunktet for utbygging av nr. 100 avhenger av at Posten får bygget ny tungtransporterminal på Alnabru. Vi engasjerte oss i spørsmålet om mulig rekylstøy over E6.

Allerede høsten 2006 varslet Miljøverndepartementet et initiativ for en mer samordnet arealbruk og plan for kollektivbetjenning i grenseområdet. Bystyret vedtok i mars i år at ”byrådet bes inngå en forpliktende avtale med Lørenskog kommune om plansamarbeid og å utarbeide en utviklingsplan for området som behandles i begge kommuner.”. Lite har imidlertid skjedd i praksis. Miljøkomiteen benytter enhver anledning til å minne planmyndighetene om initiativene/vedtaket.
 

Eier av Karihaugveien 102 ønsket å overta offentlig grunn fra turveien og fra området ned mot Ellingsrudelva. Begrunnelsen var at trailere trengte større plass for å snu. Miljøkomiteen avga høringsuttalelse imot dette. Det samme gjorde flere offentlige instanser. Saken er ikke avsluttet.

Groruddalssatsingen

Bystyret har vedtatt en helhetlig plan for Groruddalen med hovedvekt på trafikk og samferdsel, miljø, grøntarealer osv. Fra 2007 og i 10 år framover blir det avsatt egne midler til den såkalte Groruddalssatsingen. Miljøkomiteen følger med om det finnes muligheter for tiltaksmidler til Høybråten.

Diverse

Velforeningen har et meget godt samarbeid med bydel Stovner. Miljøkomiteen har sammen med styret deltatt på fellesmøter mellom velene og  arbeidsutvalget i bydel Stovner. Velforeningen er medlem av Alnaelvas Venner.  Miljøkomiteen har deltatt på årsmøtet i Groruddalen miljøforum og på fellesmøter for velene i regi av Groruddalen miljøforum. Vi har holdt innlegg etter årsmøtet i Høybråten arbeidersamfunn, etter årsmøtet i Øvre Høybråten borettslag, på valgmøte i Groruddalen miljøforum og på medlemsmøte i Høybråten pensjonistforening.

En del av brevene som miljøkomiteen har sendt i år, ligger på velforeningens nettside under Aktuelt. Vi har levert stoff til de to nummerne av Vel-Nytt som utkom i 2009.